ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 7 ก.พ. 2556 ]

              

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

----------------------------------------------

                        ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อได้มีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยสามัญ  สมัยที่    ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖  เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ได้กำหนด สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  ไว้    สมัย นั้น

 

                   อาศัยอำนาจตามความนัยหมวด ๒ ข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  ไว้ดังนี้

                   สมัยประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่    ระหว่างวันที่  – ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖
                   สมัยประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่   ระหว่างวันที่   – ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๖

                    สมัยประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่    ระหว่างวันที่  – ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่วัน  ๓ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                             ประกาศ    วันที่    กุมภาพันธ์  ..๒๕๕๖

                                                                            

                                ทองหล่อ  ทวีโชติสกุล

(นายทองหล่อ  ทวีโชติสกุล)

                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ